Privacyverklaring – SMILEkappers! B.V.

  • Introductie
  • Doeleinden
  • Gegevens van sollicitanten
  • Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
  • Het bewaren van gegevens van sollicitanten
  • Beveiliging
  • De rechten van sollicitanten

Contact Informatie

1. Introductie

SMILEkappers! B.V. (hierna aangeduid als “SMILEkappers! B.V.”) is gevestigd in Nederland. SMILEkappers! B.V. zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina van SMILEkappers! B.V. bezoekt dan wel wanneer een sollicitant een externe pagina bezoekt waarop vacatures van SMILEkappers! B.V. zijn gepubliceerd, verzamelt SMILEkappers! B.V. informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door SMILEkappers! B.V. op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat SMILEkappers! B.V. persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor SMILEkappers! B.V. van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van SMILEkappers! B.V.. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop SMILEkappers! B.V. de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van SMILEkappers! B.V.. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan SMILEkappers! B.V. worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door SMILEkappers! B.V. gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. SMILEkappers! B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen SMILEkappers! B.V. SMILEkappers! B.V. verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van SMILEkappers! B.V. zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij SMILEkappers! B.V. en de daarbij behorende kwalificaties, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van SMILEkappers! B.V., contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

3. Gegevens van sollicitanten

SMILEkappers! B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren, motivatiebrieven en/of aangehechte CV’s via de website van SMILEkappers! B.V. met URL https://www.smilekappers.nl/kapper-vacatures/ dan wel via een externe vacaturewebsite. SMILEkappers! B.V. verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere bedrijfs, referenties, enz.). Voor alle functies wordt een verklaring van goed gedrag opgevraagd. Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een medische of psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

SMILEkappers! B.V. verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt SMILEkappers! B.V. hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant.

De gegevens van sollicitanten die door SMILEkappers! B.V. worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en SMILEkappers! B.V. bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

4. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen SMILEkappers! B.V. of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken.

SMILEkappers! B.V. zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht. SMILEkappers! B.V. draagt er zorg voor dat strenge beveiligingsnormen worden opgelegd aan deze derde partijen. Bij een eventuele fusie en/of overname kan SMILEkappers! B.V. informatie over sollicitanten onthullen aan de derde partij die bij de betreffende fusie en/of overname betrokken is, doch slechts aan bevoegd personeel dat bij de personeelswerving betrokken is.

SMILEkappers! B.V. verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. SMILEkappers! B.V. kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat SMILEkappers! B.V. krachtens van toepassing zijnde wetten gegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

5. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

SMILEkappers! B.V. bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart SMILEkappers! B.V. de gegevens van sollicitanten alleen indien SMILEkappers! B.V. dit wettelijk verplicht is. Tijdens de werving- en selectieprocedure kan SMILEkappers! B.V. de sollicitant toestemming vragen of SMILEkappers! B.V. de betreffende sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming verleent, worden de gegevens van de betreffende sollicitant maximaal één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, of in het geval een sollicitant wordt afgewezen, worden gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens ingevoerd in de personeelsadministratie van SMILEkappers! B.V. en in die hoedanigheid bewaard tot einde dienstverband.

6. Beveiliging

SMILEkappers! B.V. maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. SMILEkappers! B.V. heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. SMILEkappers! B.V. blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van SMILEkappers! B.V. die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van SMILEkappers! B.V. SMILEkappers! B.V. personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van SMILEkappers! B.V. bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt SMILEkappers! B.V. voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

7. De rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door SMILEkappers! B.V. worden bewaard. SMILEkappers! B.V. maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek daartoe.

De sollicitant heeft eveneens het recht om SMILEkappers! B.V. te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. SMILEkappers! B.V. is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor SMILEkappers! B.V. de gegevens gebruikt.

De sollicitant heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

8. Contact Informatie

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Informatie over vacatures bij SMILEkappers! B.V. of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord. Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring
naar: info@smilekappers.nl